Gerunds và infinitives  có thể thay thế một danh từ trong câu.

Gerund = dạng phân từ hiện tại (-ing) của động từ, ví dụ: hát, nhảy, chạy.

Infinitive = to + dạng cơ sở của động từ, ví dụ: to sing, to dance, to run .

Cho dù bạn sử dụng một gerund hay một từ nguyên thể phụ thuộc vào động từ chính trong câu.    

  • I expect to have the results of the operation soon. (Infinitive)
  • I anticipate having the research completed eventually. (Gerund)

Nguyên tắc sử dụng Gerunds 

Gerunds có thể được sử dụng sau một số động từ bao gồm thưởng thức, ưa thích, thảo luận, không thích, kết thúc, tâm trí, đề nghị, đề nghị, giữ và tránh.

1) Sau giới từ của địa điểm và thời gian.

  • I made dinner before getting home.
  • He looked unhappy after seeing his work schedule.

2) Để thay thế chủ đề hoặc đối tượng của câu

  • Lachlan likes eating coconut oil.
  • Jumping off a cliff is dangerous, but a real thrill.

Nguyên tắc sử dụng Infinitive

Infinitives có thể được sử dụng sau một số động từ bao gồm đồng ý, hỏi, quyết định, giúp đỡ, lên kế hoạch, hy vọng, học hỏi, muốn, muốn và hứa.

1) Sau nhiều tính từ :

  • It is hard to make dinner this late.
  • I find it difficult to describe my feelings about writing research essays.

2) Để hiển thị mục đích :

  • I left for Russia to study Russian.
  • I came to the office to solve the mystery of the missing keys.

Warning: A non-numeric value encountered in /home/shopdong/public_html/tienganh24h.net/wp-content/themes/tienganh24h/includes/wp_booster/td_block.php on line 353

LEAVE A REPLY